REGULAMIN SPRZEDAŻY

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów od Sprzedającego za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej www.mariidom.pl Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Platformy.

 

Sprzedającym jest MARIIDOM Maria Reder dostępny pod adresem 80-180 Gdańsk, ul. Starogardzka 85 lok. 14, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 957-055-12-79, Regon:  190887837, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 513-498-907

korzystając z adresu poczty elektronicznej: maria@mariidom.pl

 

§1. Definicje

 1. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm., dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, ze wskazaniem dostępności.
 4. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a  Nabywcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem www.mariidom.pl, za pośrednictwem którego Nabywca może kupić Produkt.
 7. Strona – Usługodawca i Nabywca.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

§2. Zasady ogólne

1.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sklepu i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3.     Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego na  stronie www.mariidom.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane  przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu lub adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Nabywcą. Jeśli kontakt z Nabywcą nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami, rachunki lub inne dowody sprzedaży. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Na wyraźne życzenie Nabywcy i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedający wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Nabywca może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Nabywcę skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§4. Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sprzedający poinformuje Nabywcę niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą kuriera UPS dzień po wpłynięciu pieniędzy na konto. 
 3. W przypadku braku toawru na magazynie, jego przygotowanie trwa do 2 tygodniu. w takim przypadku Sprzedajacy kontaktuje się z Nabywcą w celu potwierdzenia zamówienia i ustalenia terminu dostawy.
 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie. Jest to orientacyjny, maksymalny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki przelew. 
 5. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku - 14.94zł brutto. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Ceny te podane są przy danym Produkcie.

 

§5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu: PKO Bank Polski 42 1020 1866 0000 1502 0048 0186

 

§6. Dostawa i odbiór Produktu

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki. Zaleca się sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku proszę skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

 

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, t.j. z dnia 14 września 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do Nabywców będących konsumentami, zatem do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Nie ma obowiązku zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego, przy czym Sprzedający zwróci Nabywcy będącemu konsumentem koszty przesyłki.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
 6. Zwracany nie może być jednak Produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.
 7. Stosownie do treści art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm., t.j. z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), prawo do odstąpienia nie przysługuje Nabywcy będącemu konsumentem w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. kiedy Nabywca taki zamówił Produkt o szczególnych właściwościach przez siebie określonych w złożonym przez niego zamówieniu.

 

§8. Procedura reklamacji

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.) Sprzedający ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Nabywcę, w szczególności kosztów dostarczenia do Sprzedającego.
 2. Nabywca traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 4. Do spraw związanych z Reklamacją a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu stosuje się w odniesieniu do Nabywców będących konsumentami przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Klienci nie będący konsumentami mogą zgłaszać reklamacje na zasadach ogólnych.

 

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Nabywców sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane te podawane są dobrowolnie, a osobie, która je podaje przysługuje prawo do wglądu do ich, poprawiania ich, jak i żądania ich usunięcia.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Nabywcy. Nabywcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, t.j. z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Data opublikowania Regulaminu Sklepu: 01.09.2013 r.

Miejscowość, data:                                             ……………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:                       ……………………………………….

Adres zamieszkania:                                           ……………………………………….

 

Nazwa i adres Przedsiębiorcy:                     ………………………………………

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225)

odstępuję od umowy sprzedaży z dnia ………………. Produktu ……………………………………………. zakupionego od …………………………………………………… za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.

Proszę o zwrot zapłaconej przez mnie kwoty wraz z kosztami przesyłki, tj. kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

- przekazem pocztowym na adres[1] ........................................................................... lub

- na konto bankowe, z którego dokonałem/ał płatności za zakup Produktu1 lub

- na konto bankowe nr ......................................................................................................1

Zwracam Produkt w stanie niezmienionym, nie świadczącym o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

 

…………………………………………………..

data i podpis Nabywcy

 

 

Art. 7 [Prawo odstąpienia od umowy]

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.   Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3.   W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10 [Termin do odstąpienia]

1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.[1]Niepotrzebne skreślić

Copyright © 2017 Mariidom Sklepy internetowe